Soul-Farm
DMSO Dimetylosulfotlenek 250ml / Soul-Farm
25.99 zł
Metody płatności
płatność

DMSO Dimetylosulfotlenek 250ml / Soul-Farm

Kosmetyki

Przyśpiesza gojenie się ran!

DMSO Dimetylosulfotlenek 250 ml / Soul-Farm 

DMSO - jest substancją pochodzącą z miazgi drzewnej. 

Wzór chemiczny: C2H60S
Gatunek: Czysty do analizy
Stężenie: 99,5%

Uwagi: DMSO ulega krystalizacji i tężeniu w temperaturze poniżej 19°C, powyżej tej temperatury zmienia stan na ciekły. Zmiany stanu skupienia nie mają wpływu na jakość produktu.

Postać: ciecz 
Barwa: bezbarwna 
Zapach: siarkowy 
Wartość pH: nie dotyczy 
Temperatura topnienia: 18,5°C 
Temperatura wrzenia: 189°C 
Temperatura zapłonu: 87°C (zamknięty tygiel) 
Palność: produkt palny (w stanie gorącym) 
Granice wybuchowości: dolna - 2,6%(V) górna - 28,5% (V) 
Prężność par: 0,556 hPa w 20°C; 4 hPa w 50°C; 20 hPa w 80°C; 49 hPa w 100°C 
Gęstość par: 3,48 kg/ m3 
Względna gęstość par: 2,7 (powietrze = 1) 
Gęstość (20°C): 1104 kg/m3
Gęstość względna (20°C): 1,104 (woda = 1)
Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny w 20°C; >1000 g/l w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w eterze etylowym, alkoholach, węglowodorach aromatycznych Współczynnik podziału (n-oktanol/woda): logKow: -1,35
Temperatura samozapłonu: 300 -302°C 
Rozkład termiczny: powyżej 190°C Lepkość dynamiczna (20°C): 2,14 mPa*s 
Właściwości wybuchowe: nie dotyczy 
Właściwości utleniające: nie dotyczy 
Napięcie powierzchniowe (20°C): 43,5 mN/m pKa: 35,1 Stała Henry’ego: 868E-06 Pa*m3 (Substancja nie jest lotna) 
Współczynnik refrakcji bezwzględny (20°C): 1,4785


Masa netto: 

250ml

Wzór chemiczny:Najlepiej spożyć przed końcem:

C2H60SData podana na etykiecie

Kraj produkcji:
Polska
Produkt nie zawiera barwników
i konserwantów:


TAK
Informacja o alergenach:

Możliwa obecność:sezam, seler, migdały, różne orzechy, gluten.

Producent:Soul-Farm Maciej Foszcz 
ul.Janowicka 138
43-344 Bielsko-Biała
NIP: 547-106-50-59